Constans


BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO


wczytywanie...

CONSTANS

BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa

Oferta

W ofercie posiadamy poniższe usługi.

Prowadzenie pełnej księgowości

Prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nasze usługi

Proponujemy wiele usług z zakresu pełnej księgowości.

Dokumentacja i rozliczenia pracowników

Sporządzamy również dokumentacje płacowe.

Doradztwo księgowo podatkowe

Oferujemy szeroko pojęty konsulting.

Prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych)

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy swoim klientom prowadzenie pełnej księgowości, czyli prowadzenie ksiąg handlowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do swojej pracy podchodzimy w sposób rzetelny, mając na uwadze obowiązującą na terenie naszego kraju ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, która nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości zarówno na kapitałowe spółki prawa handlowego, jak i spółki osobowe prawa handlowego. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy między innymi:

● spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

● osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro;

● jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

● gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, (uchylona)

● jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

● oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

● jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Usługi z zakresu pełnej księgowości

Proponujemy Państwu nasze usługi z zakresu pełnej księgowości:

● prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)

● prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

● przygotowywanie i wysyłka JPK_VAT

● sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT-UE

● prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy

● sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

● sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości

● reprezentacja naszych klientów w urzędach skarbowych

● obsługa kontroli podatkowych

Dla nowych firm opracujemy zasady polityki rachunkowości analizując i biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa przedsiębiorstwo. Działanie to sprawi, że prowadzone księgi handlowe będą przejrzyste i zrozumiałe, dzięki czemu unikniemy nieporozumień z urzędnikami podczas kontroli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po każdym zakończonym roku podatkowym sporządzamy rzetelne sprawozdanie finansowe, które należy przedłożyć odpowiednim organom.

Dokumenty księgowe na terenie Krakowa i okolic możemy odebrać samodzielnie z firmy klienta.

Dokumentacja i rozliczenia pracowników

Nasza bogata oferta obejmuje również wszelkie kwestie związane z dokumentacją płacową. Sporządzamy listy wynagrodzeń pracowników, robiąc to z najwyższą starannością. Jesteśmy w stanie podjąć się rozliczania wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych. Z naszą pomocą rozliczanie należności podatkowych oraz ZUS pracowników nie stanowi żadnego problemu.

Doradztwo księgowo podatkowe

W zakresie doradztwa podatkowego oferujemy naszym klientom szeroko pojęty konsulting, który tyczy się prowadzonej przez klienta działalności. Pomagamy w wyborze najbardziej korzystnego dla danej firmy sposoby opodatkowania oraz dobór najkorzystniejszych umów. Jeśli tylko klient sobie tego życzy, sporządzamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe. Jesteśmy pomocni również wówczas, gdy w firmie ma zostać przeprowadzona kontrola podatkowa. Udzielamy wsparcia w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Najpopularniejsze usługi z zakresu doradztwa księgowo - podatkowego:

● pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

● doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych

● doradztwo księgowe i podatkowe

● reprezentacja naszych klientów przed urzędami

Bogaty wachlarz usług sprawia, że swoje usługi kierujemy do szerokiego grona klientów. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, które posiadamy od 1991 roku i doskonała znajomość prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że powierzone nam zadania wykonujemy na najwyższym poziomie. Dla nas liczy się przede wszystkim klient i jego pełna satysfakcja!

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza lub zadzwoń osobiście

Wyślij wiadomość

Szczegóły

Wielopole 18B, 31-072 Kraków

12 421 76 70

12 421 68 60

12 421 54 16

12 422 47 96

sekretariat@bdeconstans.pl

Czas pracy

Poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Doradca podatkowy Janusz Rybski przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.